OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARANTUJI ti, krásná bytosti, že tvé osobní údaje a všechny informace jsou pod ochranou ,,GDPR".

Informace o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „OÚ“) vám poskytuje JANA ABRLOVÁ

e-mailová adresa: jana@janaabrlova.cz (dále jen „já“).

Vnímám, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbám na to, aby veškeré procesy zpracování
OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“),
které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území
České republiky.

Ochrana OÚ v souvislosti s provozem internetových stránek www.janaabrlova.cz
na webových stránkách www.janaabrlova.cz ani na dalších jiných stránkách
umístěných na doméně www.janaabrlova.cz (dále jen „Stránky“) nedochází ke
zpracování OÚ ani k ukládání informací o přístupech na tyto Stránky.

Na stránkách používám pouze tzv. session cookies (neboli dočasné technické cookies).
Session cookies jsou krátké textové soubory obsahující mimo jiné i IP adresu, které
navštívené Stránky odešlou do prohlížeče návštěvníka Stránek a které se do tohoto prohlížeče
uloží. Session cookies jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce Stránek. K session
cookies nemám přístup, neboť údaje v nich obsažené jsou zašifrované a přenos dat je
zabezpečen prostřednictvím https protokolu. Session cookies jsou v prohlížeči návštěvníka
uloženy pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen, po jeho zavření jsou vymazány.
Práva subjektů údajů
Před zahájením konkrétního zpracování OÚ poskytuji subjektům údajů veškeré informace o
zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volím vždy takovou formu,
která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů
tento informační text kdykoli k dispozici.

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která u mě mohou
uplatňovat. V příslušné žádosti je nezbytné uvést veškeré informace související s žádostí a
dále pak dostatečné informace o subjektu údajů za účelem jeho jednoznačné identifikace.
Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z mých výše
uvedených kontaktních údajů.
Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a
to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle:
+420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.