PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Pár řádků potřebné právní legislativy.

Všeobecné obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Jana Abrlová
IČO: 07710046
se sídlem: Staré Město 238, 569 32 Staré Město
e-mail: jana@janaabrlova.cz
telefon: +420 730 103 440
web: www.janaabrlova.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou
činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen:
„kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce
dostupné na internetové adrese www.janaabrlova.cz (dále jen
„internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že
se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou 2
aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena
potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí
této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto
obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo
nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou
cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a
zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-
mailovou adresu prodávajícího.

III.
Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
ThePAY
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu určenou kupujícím objednávce
8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V
případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy. 9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží
včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
11. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

IV.
Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení
o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do
14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději
však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající
vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud
s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží
přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje
kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve
lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,
a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

V.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo
v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze
zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se
prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné
zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z
vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
● při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-
li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace
pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet
vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit
požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si
zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si
své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při
nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží
zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je
povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil,
co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení
vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za
podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto
právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po
uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
VI.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

VII.
Osobní údaje
1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou
důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu
písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než
za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou
mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon,
pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem
(zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení)
odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od
uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách
ochrany osobních údajů na webovém portálu.

VIII.
Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o
řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné
dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k
obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga
a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části
či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho
určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023